Sản phẩm - Điều hòa Sumikura

4.650.000đ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092/MORANDI

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092/MORANDI

4.650.000đ

Chi tiết

5.800.000đ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120/MORANDI

Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120/MORANDI

5.800.000đ

Chi tiết

9.100.000đ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180/MORANDI

Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180/MORANDI

9.100.000đ

Chi tiết

12.400.000đ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240/MORANDI

Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240/MORANDI

12.400.000đ

Chi tiết

14.500.000đ

Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều APS/APO-280/MORANDI

Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều APS/APO-280/MORANDI

14.500.000đ

Chi tiết

5.600.000đ

Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092 GOLD

Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092 GOLD

5.600.000đ

Chi tiết

6.500.000 đ

Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều inverter APS/APO-120 GOLD

Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều inverter APS/APO-120 GOLD

6.500.000 đ

Chi tiết

10.950.000đ

Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều inverter APS/APO-180 GOLD

Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều inverter APS/APO-180 GOLD

10.950.000đ

Chi tiết

14.500.000đ

Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều inverter APS/APO-240 GOLD

Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều inverter APS/APO-240 GOLD

14.500.000đ

Chi tiết

16.800.000đ

Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều inverter APS/APO-280 GOLD

Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều inverter APS/APO-280 GOLD

16.800.000đ

Chi tiết

5.700.000đ

Điều hòa Sumikura Inverter 9000BTU 1 chiều APS/APO-092 TOKYO

Điều hòa Sumikura Inverter 9000BTU 1 chiều APS/APO-092 TOKYO

5.700.000đ

Chi tiết

6.600.000đ

Điều hòa Sumikura Inverter 12000BTU 1 chiều APS/APO-120 TOKYO

Điều hòa Sumikura Inverter 12000BTU 1 chiều APS/APO-120 TOKYO

6.600.000đ

Chi tiết

11.600.000đ

Điều hòa Sumikura Inverter 18000BTU 1 chiều APS/APO-180 TOKYO

Điều hòa Sumikura Inverter 18000BTU 1 chiều APS/APO-180 TOKYO

11.600.000đ

Chi tiết

14.900.000đ

Điều hòa Sumikura Inverter 24000BTU 1 chiều APS/APO-240 TOKYO

Điều hòa Sumikura Inverter 24000BTU 1 chiều APS/APO-240 TOKYO

14.900.000đ

Chi tiết

16.900.000đ

Điều hòa Sumikura Inverter 28000BTU 1 chiều APS/APO-280 TOKYO

Điều hòa Sumikura Inverter 28000BTU 1 chiều APS/APO-280 TOKYO

16.900.000đ

Chi tiết

16.100.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 18.000BTU APC/APO-180

Điều hòa âm trần Sumikura 18.000BTU APC/APO-180

16.100.000đ

Chi tiết

21.000.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 25000BTU APC/APO-250

Điều hòa âm trần Sumikura 25000BTU APC/APO-250

21.000.000đ

Chi tiết

21.500.000Đ

Điều hòa âm trần Sumikura 28.000BTU APC/APO-280

Điều hòa âm trần Sumikura 28.000BTU APC/APO-280

21.500.000Đ

Chi tiết

28.300.000Đ

Điều hòa âm trần Sumikura 36.000BTU APC/APO-360

Điều hòa âm trần Sumikura 36.000BTU APC/APO-360

28.300.000Đ

Chi tiết

30.800.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU APC/APO-420

Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU APC/APO-420

30.800.000đ

Chi tiết

31.800.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 50.000BTU APC/APO-500

Điều hòa âm trần Sumikura 50.000BTU APC/APO-500

31.800.000đ

Chi tiết

37.000.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 60.000BTU APC/APO-600

Điều hòa âm trần Sumikura 60.000BTU APC/APO-600

37.000.000đ

Chi tiết

19.600.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 18.000BTU 2 chiều APC/APO-H180

Điều hòa âm trần Sumikura 18.000BTU 2 chiều APC/APO-H180

19.600.000đ

Chi tiết

26.300.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 28.000BTU 2 chiều APC/APO-H280

Điều hòa âm trần Sumikura 28.000BTU 2 chiều APC/APO-H280

26.300.000đ

Chi tiết

30.800.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 36.000BTU 2 chiều APC/APO-H360

Điều hòa âm trần Sumikura 36.000BTU 2 chiều APC/APO-H360

30.800.000đ

Chi tiết

32.950.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU 2 chiều APC/APO-H420

Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU 2 chiều APC/APO-H420

32.950.000đ

Chi tiết

36.600.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 50.000BTU 2 chiều APC/APO-H500

Điều hòa âm trần Sumikura 50.000BTU 2 chiều APC/APO-H500

36.600.000đ

Chi tiết

40.600.000đ

Điều hòa âm trần Sumikura 60000BTU 2 chiều APC/APO-H600

Điều hòa âm trần Sumikura 60000BTU 2 chiều APC/APO-H600

40.600.000đ

Chi tiết

22.800.000đ

Điều hòa âm trần 18000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-180/DC

Điều hòa âm trần 18000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-180/DC

22.800.000đ

Chi tiết

24.900.000đ

Điều hòa âm trần 28000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-280/DC

Điều hòa âm trần 28000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-280/DC

24.900.000đ

Chi tiết

32.950.000đ

Điều hòa âm trần 36000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-360/DC

Điều hòa âm trần 36000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-360/DC

32.950.000đ

Chi tiết

37.800.000đ

Điều hòa âm trần 50000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-500/DC

Điều hòa âm trần 50000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-500/DC

37.800.000đ

Chi tiết

43.500.000đ

Điều hòa âm trần 60000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-600/DC

Điều hòa âm trần 60000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC/APO-600/DC

43.500.000đ

Chi tiết

16.600.000đ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 21000BTU 1 chiều APF/APO-210

Điều hòa tủ đứng Sumikura 21000BTU 1 chiều APF/APO-210

16.600.000đ

Chi tiết

20.200.000đ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 28.000BTU 1 chiều APF/APO-280

Điều hòa tủ đứng Sumikura 28.000BTU 1 chiều APF/APO-280

20.200.000đ

Chi tiết

24.300.000đ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 36.000BTU 1 chiều APF/APO-360

Điều hòa tủ đứng Sumikura 36.000BTU 1 chiều APF/APO-360

24.300.000đ

Chi tiết

30.800.000đ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 50.000BTU 1 chiều APF/APO-500

Điều hòa tủ đứng Sumikura 50.000BTU 1 chiều APF/APO-500

30.800.000đ

Chi tiết

35.600.000đ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 60.000BTU 1 chiều APF/APO-600

Điều hòa tủ đứng Sumikura 60.000BTU 1 chiều APF/APO-600

35.600.000đ

Chi tiết

60.500.000đ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 1 chiều APF/APO-1000

Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 1 chiều APF/APO-1000

60.500.000đ

Chi tiết

68.500.000đ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 120.000BTU 1 chiều APF/APO-1200

Điều hòa tủ đứng Sumikura 120.000BTU 1 chiều APF/APO-1200

68.500.000đ

Chi tiết
  • 1 2