Sản phẩm - Điều hòa Daikin

8.500.000đ

Điều hòa Daikin inverter 9000Btu FTKB25YVMV

Điều hòa Daikin inverter 9000Btu FTKB25YVMV

8.500.000đ

Chi tiết

10.500.000đ

Điều hòa Daikin inverter 12.000Btu FTKB35YVMV

Điều hòa Daikin inverter 12.000Btu FTKB35YVMV

10.500.000đ

Chi tiết

17.100.000đ

Điều hòa Daikin inverter 18.000Btu FTKB50YVMV

Điều hòa Daikin inverter 18.000Btu FTKB50YVMV

17.100.000đ

Chi tiết

22.900.000đ

Điều hòa Daikin inverter 21.000Btu FTKB60YVMV

Điều hòa Daikin inverter 21.000Btu FTKB60YVMV

22.900.000đ

Chi tiết

7.200.000đ

Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V

Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V

7.200.000đ

Chi tiết

9.200.000đ

Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V

Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V

9.200.000đ

Chi tiết

9.300.000 đồng

Điều hòa Daikin 12.000Btu FTF35UV1V

Điều hòa Daikin 12.000Btu FTF35UV1V

9.300.000 đồng

Chi tiết

14.800.000đ

Điều hòa Daikin 18000btu FTF50XV1V

Điều hòa Daikin 18000btu FTF50XV1V

14.800.000đ

Chi tiết

22.900.000đ

Điều hòa Daikin inverter 21.000Btu FTKB60XVMV

Điều hòa Daikin inverter 21.000Btu FTKB60XVMV

22.900.000đ

Chi tiết

8.960.000 đ

Điều hòa Daikin Inverter 9000 btu FTKC25UAVMV

Điều hòa Daikin Inverter 9000 btu FTKC25UAVMV

8.960.000 đ

Chi tiết

10.850.000đ

Điều hòa Daikin 12.000btu inverter FTKC35UAVMV

Điều hòa Daikin 12.000btu inverter FTKC35UAVMV

10.850.000đ

Chi tiết

9.900.000đ

Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều FTKF25XVMV

Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều FTKF25XVMV

9.900.000đ

Chi tiết

11.900.000đ

Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều FTKF35XVMV

Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều FTKF35XVMV

11.900.000đ

Chi tiết

18.400.000đ

Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều FTKF50XVMV

Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều FTKF50XVMV

18.400.000đ

Chi tiết

23.900.000đ

Điều hòa Daikin 21000 BTU 1 chiều FTKF60XVMV

Điều hòa Daikin 21000 BTU 1 chiều FTKF60XVMV

23.900.000đ

Chi tiết

19.950.000đ

Điều hòa Daikin 18.000 btu inverter FTKC50UVMV

Điều hòa Daikin 18.000 btu inverter FTKC50UVMV

19.950.000đ

Chi tiết

27.350.000đ

Điều hòa Daikin 20.500btu inverter FTKC60UVMV

Điều hòa Daikin 20.500btu inverter FTKC60UVMV

27.350.000đ

Chi tiết

29.950.000đ

Điều hòa Daikin 24.000 btu inverter FTKC71UVMV

Điều hòa Daikin 24.000 btu inverter FTKC71UVMV

29.950.000đ

Chi tiết

10.950.000đ

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000 btu inverter FTHF25VAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000 btu inverter FTHF25VAVMV

10.950.000đ

Chi tiết

13.500.000đ

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTHF35VAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTHF35VAVMV

13.500.000đ

Chi tiết

11.400.000đ

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000 btu inverter FTHF25XVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000 btu inverter FTHF25XVMV

11.400.000đ

Chi tiết

14.050.000Đ

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000 btu inverter FTHF35XVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000 btu inverter FTHF35XVMV

14.050.000Đ

Chi tiết

20.900.000đ

Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTHF50VVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTHF50VVMV

20.900.000đ

Chi tiết

29.100.000đ

Điều hòa Daikin 2 chiều 21000btu inverter FTHF60VVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 21000btu inverter FTHF60VVMV

29.100.000đ

Chi tiết

32.800.000đ

Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTHF71VVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTHF71VVMV

32.800.000đ

Chi tiết

11.900.000đ

Điều hòa Daikin 9000 btu inverter FTKY25WAVMV

Điều hòa Daikin 9000 btu inverter FTKY25WAVMV

11.900.000đ

Chi tiết

14.300.000đ

Điều hòa Daikin 12000 btu inverter FTKY35WAVMV

Điều hòa Daikin 12000 btu inverter FTKY35WAVMV

14.300.000đ

Chi tiết

21.950.000đ

Điều hòa Daikin 18000 btu inverter FTKY50WVMV

Điều hòa Daikin 18000 btu inverter FTKY50WVMV

21.950.000đ

Chi tiết

30.250.000đ

Điều hòa Daikin 21000btu inverter FTKY60WVMV

Điều hòa Daikin 21000btu inverter FTKY60WVMV

30.250.000đ

Chi tiết

32.650.000đ

Điều hòa Daikin 24000btu inverter FTKY71WVMV

Điều hòa Daikin 24000btu inverter FTKY71WVMV

32.650.000đ

Chi tiết

14.800.000đ

Điều hòa Daikin 9000btu inverter FTKZ25VVMV

Điều hòa Daikin 9000btu inverter FTKZ25VVMV

14.800.000đ

Chi tiết

17.850.000đ

Điều hòa Daikin 12000btu inverter FTKZ35VVMV

Điều hòa Daikin 12000btu inverter FTKZ35VVMV

17.850.000đ

Chi tiết

27.750.000đ

Điều hòa Daikin 18000btu inverter FTKZ50VVMV

Điều hòa Daikin 18000btu inverter FTKZ50VVMV

27.750.000đ

Chi tiết

35.950.000đ

Điều hòa Daikin 21000btu inverter FTKZ60VVMV

Điều hòa Daikin 21000btu inverter FTKZ60VVMV

35.950.000đ

Chi tiết

40.500.000đ

Điều hòa Daikin 24000 btu inverter FTKZ71VVMV

Điều hòa Daikin 24000 btu inverter FTKZ71VVMV

40.500.000đ

Chi tiết

9.100.000đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV

9.100.000đ

Chi tiết

21.000.000đ

Điều hòa âm trần Daikin 18.500Btu FCC50AV1V/RC50AGV1V

Điều hòa âm trần Daikin 18.500Btu FCC50AV1V/RC50AGV1V

21.000.000đ

Chi tiết

27.800.000đ

Điều hòa âm trần Daikin 24.000Btu FCC60AV1V/RC60AGV1V

Điều hòa âm trần Daikin 24.000Btu FCC60AV1V/RC60AGV1V

27.800.000đ

Chi tiết

28.800.000đ

Điều hòa âm trần Daikin 30.000Btu FCC85AV1V/RC85AGV1V

Điều hòa âm trần Daikin 30.000Btu FCC85AV1V/RC85AGV1V

28.800.000đ

Chi tiết

30.700.000đ

Điều hòa âm trần Daikin 30.000Btu 1 chiều 3 pha FCC85AV1V/RC85AGY1V

Điều hòa âm trần Daikin 30.000Btu 1 chiều 3 pha FCC85AV1V/RC85AGY1V

30.700.000đ

Chi tiết