Sản phẩm - Điều hòa LG

7.100.000đ

Điều hòa LG Inverter 9000 Btu V10WIN1

Điều hòa LG Inverter 9000 Btu V10WIN1

7.100.000đ

Chi tiết

8.100.000đ

Điều hòa LG Inverter 12000 Btu V13WIN1

Điều hòa LG Inverter 12000 Btu V13WIN1

8.100.000đ

Chi tiết

13.500.000đ

Điều hòa LG Inverter 18000 Btu V18WIN1

Điều hòa LG Inverter 18000 Btu V18WIN1

13.500.000đ

Chi tiết

16.200.000đ

Điều hòa LG Inverter 24000 Btu V24WIN1

Điều hòa LG Inverter 24000 Btu V24WIN1

16.200.000đ

Chi tiết

9.900.000đ

Điều hòa LG 9000BTU 2 chiều inverter B10END1

Điều hòa LG 9000BTU 2 chiều inverter B10END1

9.900.000đ

Chi tiết

11.200.000đ

Điều hòa LG 12000BTU 2 chiều inverter B13END1

Điều hòa LG 12000BTU 2 chiều inverter B13END1

11.200.000đ

Chi tiết

17.800.000đ

Điều hòa LG 18000BTU 2 chiều inverter B18END1

Điều hòa LG 18000BTU 2 chiều inverter B18END1

17.800.000đ

Chi tiết

20.500.000đ

Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END1

Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END1

20.500.000đ

Chi tiết

9.500.000đ

Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10API1

Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10API1

9.500.000đ

Chi tiết

10.850.000đ

Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13API1

Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13API1

10.850.000đ

Chi tiết

16.500.000đ

Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều inverter V18API1

Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều inverter V18API1

16.500.000đ

Chi tiết

18.950.000đ

Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều inverter V24API1

Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều inverter V24API1

18.950.000đ

Chi tiết

23.600.000đ

Điều hòa âm trần inverter LG 18000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ18GPLA0

Điều hòa âm trần inverter LG 18000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ18GPLA0

23.600.000đ

Chi tiết

26.700.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 24000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ24GPLA0

Điều hòa âm trần LG inverter 24000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ24GPLA0

26.700.000đ

Chi tiết

13.350.000đ

Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF1

Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF1

13.350.000đ

Chi tiết

29.550.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 30000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ30GNLE0

Điều hòa âm trần LG inverter 30000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ30GNLE0

29.550.000đ

Chi tiết

35.500.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 36000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ36GNLA0

Điều hòa âm trần LG inverter 36000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ36GNLA0

35.500.000đ

Chi tiết

35.500.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 36000Btu 3 pha gas R32 1 chiều ZTNQ36LNLA0

Điều hòa âm trần LG inverter 36000Btu 3 pha gas R32 1 chiều ZTNQ36LNLA0

35.500.000đ

Chi tiết

40.200.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 48000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ48GMLA0

Điều hòa âm trần LG inverter 48000Btu gas R32 1 chiều ZTNQ48GMLA0

40.200.000đ

Chi tiết

40.200.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 48000Btu 3 pha gas R32 1 chiều ZTNQ48LMLA0

Điều hòa âm trần LG inverter 48000Btu 3 pha gas R32 1 chiều ZTNQ48LMLA0

40.200.000đ

Chi tiết

19.400.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 1 hướng thổi 12000Btu 1 chiều ZTNQ12GULA0

Điều hòa âm trần LG inverter 1 hướng thổi 12000Btu 1 chiều ZTNQ12GULA0

19.400.000đ

Chi tiết

23.700.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 1 hướng thổi 18000Btu 1 chiều ZTNQ18GTLA0

Điều hòa âm trần LG inverter 1 hướng thổi 18000Btu 1 chiều ZTNQ18GTLA0

23.700.000đ

Chi tiết

27.100.000đ

Điều hòa âm trần LG inverter 1 hướng thổi 24000Btu 1 chiều ZTNQ24GTLA0

Điều hòa âm trần LG inverter 1 hướng thổi 24000Btu 1 chiều ZTNQ24GTLA0

27.100.000đ

Chi tiết

41.100.000đ

Điều hòa âm trần LG cassette tròn 360 inverter 36000Btu 1 chiều ZTNQ36GYLA0

Điều hòa âm trần LG cassette tròn 360 inverter 36000Btu 1 chiều ZTNQ36GYLA0

41.100.000đ

Chi tiết

42.600.000đ

Điều hòa âm trần LG cassette tròn 360 inverter 48000Btu 1 chiều ZTNQ48GYLA0

Điều hòa âm trần LG cassette tròn 360 inverter 48000Btu 1 chiều ZTNQ48GYLA0

42.600.000đ

Chi tiết

27.300.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 24000Btu ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Điều hòa tủ đứng LG 24000Btu ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

27.300.000đ

Chi tiết

30.800.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 30000Btu ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Điều hòa tủ đứng LG 30000Btu ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

30.800.000đ

Chi tiết

38.800.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 36000Btu ZPNQ36GR5A0/ZUAD1

Điều hòa tủ đứng LG 36000Btu ZPNQ36GR5A0/ZUAD1

38.800.000đ

Chi tiết

38.800.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 36.000Btu ZPNQ36LR5A0/ZUAD3

Điều hòa tủ đứng LG 36.000Btu ZPNQ36LR5A0/ZUAD3

38.800.000đ

Chi tiết

41.900.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 48000Btu ZPNQ48GT3A0/ZUAD1

Điều hòa tủ đứng LG 48000Btu ZPNQ48GT3A0/ZUAD1

41.900.000đ

Chi tiết

41.900.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 48000Btu ZPNQ48LT3A0/ZUAD3

Điều hòa tủ đứng LG 48000Btu ZPNQ48LT3A0/ZUAD3

41.900.000đ

Chi tiết

77.600.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 98.000Btu APUQ100LFA0/APNQ100LFA0

Điều hòa tủ đứng LG 98.000Btu APUQ100LFA0/APNQ100LFA0

77.600.000đ

Chi tiết

159.600.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 150.000Btu APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Điều hòa tủ đứng LG 150.000Btu APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

159.600.000đ

Chi tiết

168.500.000đ

Điều hòa tủ đứng LG 200.000Btu APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Điều hòa tủ đứng LG 200.000Btu APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

168.500.000đ

Chi tiết

5.600.000 đồng

Máy lạnh LG S09ENA (1hp)

Máy lạnh LG S09ENA (1hp)

5.600.000 đồng

Chi tiết

7.500.000 đồng

Điều hoà LG S12ENA (1.5hp)

Điều hoà LG S12ENA (1.5hp)

7.500.000 đồng

Chi tiết

11.400.000 đồng

Điều hoà LG S18ENA (2hp)

Điều hoà LG S18ENA (2hp)

11.400.000 đồng

Chi tiết

16.700.000 đồng

Điều hoà LG S24ENA (2.5hp)

Điều hoà LG S24ENA (2.5hp)

16.700.000 đồng

Chi tiết

7.600.000 đồng

Điều hòa LG Inverter V10ENT (1hp)

Điều hòa LG Inverter V10ENT (1hp)

7.600.000 đồng

Chi tiết

8.990.000 đồng

Điều hòa LG Inverter V13ENT (1.5hp)

Điều hòa LG Inverter V13ENT (1.5hp)

8.990.000 đồng

Chi tiết