Skip to Main Content »

1 2 3 4 5
 1. Máy lạnh LG S09ENA (1hp)
  5.600.000 đồng
 2. Điều hoà LG S12ENA (1.5hp)
  7.500.000 đồng
 3. Điều hoà LG S18ENA (2hp)
  11.400.000 đồng
 4. Điều hoà LG S24ENA (2.5hp)
  16.700.000 đồng
 5. Điều hòa LG Inverter V10ENT (1hp)
  7.600.000 đồng
 6. Điều hòa LG Inverter V13ENT (1.5hp)
  8.990.000 đồng
 7. Điều Hòa LG V10APC Inverter V (1hp)
  10.900.000 đồng
 8. Điều hòa LG Inverter V13APC (1.5hp)
  12.900.000 đồng
 9. Điều hòa LG Inverter V10APM Xua muỗi (1hp)
  11.300.000 đồng
 10. Điều hòa LG Inverter V13APM Xua muỗi (1.5hp)
  13.500.000 đồng
 11. Điều hòa LG Inverter V18ENC (2hp)
  18.271.000 đồng
 12. Điều hòa LG Inverter V24ENC (2.5hp)
  22.192.000 đồng
 13. Điều hoà LG H09ENB (1hp) 2 chiều
  8.700.000 đồng
 14. Điều hòa LG H12ENB (1.5hp) 2 chiều
  10.199.000 đồng
 15. Điều hòa LG H18ENB (2hp) 2 chiều
  16.600.000 đồng
 16. Điều hòa LG H24ENB (2.5hp) 2 chiều
  20.900.000 đồng
 17. Điều hòa LG Inverter V10BPB (1hp)
  12.500.000 đồng
 18. Điều hòa LG Inverter V13BPB (1.5hp)
  14.800.000 đồng
 19. Điều hòa LG Inverter V18BPB (2hp)
  22.800.000 đồng
 20. Điều hòa LG Inverter V24BPB (2.5hp)
  30.950.000 đồng
 21. Điều hòa LG Inverter B10ENC (1hp) 2 chiều
  11.700.000 đồng
 22. Điều hòa LG Inverter B13ENC (1.5hp) 2 chiều
  13.500.000 đồng
 23. Điều hòa LG Inverter B18ENC (2hp) 2 chiều
  25.600.000 đồng
 24. Điều hòa LG Inverter B24ENC (2.5hp) 2 chiều
  30.000.000 đồng
 25. Điều hòa tủ đứng LG 2.5hp
  21.500.000 đồng
 26. Điều hòa tủ đứng LG 3hp
  27.600.000 đồng
 27. Điều hòa tủ đứng LG 4hp
  28.500.000 đồng
 28. Điều hòa tủ đứng LG 5.5hp
  42.000.000 đồng
 29. Điều hòa âm trần LG 2hp
  19.200.000 đồng
 30. Điều hòa âm trần LG 2.5hp
  23.400.000 đồng
 31. Điều hòa âm trần LG 4hp
  30.800.000 đồng
 32. Điều hòa âm trần LG 5.5hp
  35.550.000 đồng
 33. Điều hòa áp trần LG 2hp
  18.500.000 đồng
 34. Điều hòa áp trần LG 2.5hp
  22.700.000 đồng
 35. Điều hòa áp trần LG 4hp
  29.600.000 đồng
 36. Điều hòa áp trần LG 5.5hp
  34.600.000 đồng
 37. Điều hòa Nối Ống gió LG 2hp
  15.900.000 đồng
 38. Điều hòa Nối Ống gió LG 2.5hp
  18.500.000 đồng
 39. Điều hòa Nối Ống gió LG 4hp
  25.300.000 đồng
 40. Điều hòa Nối Ống gió LG 5.5hp
  29.739.000 đồng