Sản phẩm - Tủ đông Sanaky

6.250.000đ

Tủ Đông Sanaky 235 lít, 2 cửa 1 ngăn đông VH-2899A1

Tủ Đông Sanaky 235 lít, 2 cửa 1 ngăn đông VH-2899A1

6.250.000đ

Chi tiết

6.350.000đ

Tủ Đông Sanaky 220 lít, 2 cửa 1 ngăn đông 1 ngăn mát VH-2899W1

Tủ Đông Sanaky 220 lít, 2 cửa 1 ngăn đông 1 ngăn mát VH-2899W1

6.350.000đ

Chi tiết

6.850.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 235 lít, 2 cánh 1 ngăn đông VH-2899A3

Tủ Đông Sanaky inverter 235 lít, 2 cánh 1 ngăn đông VH-2899A3

6.850.000đ

Chi tiết

6.950.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 220 lít, 2 cửa, 1 ngăn đông 1 ngăn mát VH-2899W3

Tủ Đông Sanaky inverter 220 lít, 2 cửa, 1 ngăn đông 1 ngăn mát VH-2899W3

6.950.000đ

Chi tiết

6.700.000đ

Tủ Đông Sanaky 270 lít, 2 cánh 1 ngăn đông VH-3699A1

Tủ Đông Sanaky 270 lít, 2 cánh 1 ngăn đông VH-3699A1

6.700.000đ

Chi tiết

6.850.000đ

Tủ Đông Sanaky 260 lít, 2 cửa 1 ngăn đông 1 ngăn mát VH-3699W1

Tủ Đông Sanaky 260 lít, 2 cửa 1 ngăn đông 1 ngăn mát VH-3699W1

6.850.000đ

Chi tiết

7.300.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 270 lít, 2 cánh 1 ngăn đông VH-3699A3

Tủ Đông Sanaky inverter 270 lít, 2 cánh 1 ngăn đông VH-3699A3

7.300.000đ

Chi tiết

7.400.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 260 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-3699W3

Tủ Đông Sanaky inverter 260 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-3699W3

7.400.000đ

Chi tiết

7.200.000đ

Tủ Đông Sanaky 305 lít, 2 cánh mở 1 ngăn đông VH-4099A1

Tủ Đông Sanaky 305 lít, 2 cánh mở 1 ngăn đông VH-4099A1

7.200.000đ

Chi tiết

7.300.000đ

Tủ Đông Sanaky 280 lít, 2 ngăn đông mát 2 cánh mở VH-4099W1

Tủ Đông Sanaky 280 lít, 2 ngăn đông mát 2 cánh mở VH-4099W1

7.300.000đ

Chi tiết

7.800.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 305 lít, 1 ngăn đông 2 cánh mở VH-4099A3

Tủ Đông Sanaky inverter 305 lít, 1 ngăn đông 2 cánh mở VH-4099A3

7.800.000đ

Chi tiết

7.900.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 280 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-4099W3

Tủ Đông Sanaky inverter 280 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-4099W3

7.900.000đ

Chi tiết

10.350.000đ

Tủ Đông Sanaky 410 lít, 1 ngăn đông, 2 cánh mở VH-5699HY

Tủ Đông Sanaky 410 lít, 1 ngăn đông, 2 cánh mở VH-5699HY

10.350.000đ

Chi tiết

10.400.000đ

Tủ Đông Sanaky 365 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-5699W1

Tủ Đông Sanaky 365 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-5699W1

10.400.000đ

Chi tiết

11.350.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 410 lít, 1 ngăn đông - 2 cánh mở VH-5699HY3

Tủ Đông Sanaky inverter 410 lít, 1 ngăn đông - 2 cánh mở VH-5699HY3

11.350.000đ

Chi tiết

11.450.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 365 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-5699W3

Tủ Đông Sanaky inverter 365 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-5699W3

11.450.000đ

Chi tiết

12.800.000đ

Tủ Đông Sanaky 485 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-6699W1

Tủ Đông Sanaky 485 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-6699W1

12.800.000đ

Chi tiết

13.650.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 530 lít, 1 ngăn đông, 2 cánh mở VH-6699HY3

Tủ Đông Sanaky inverter 530 lít, 1 ngăn đông, 2 cánh mở VH-6699HY3

13.650.000đ

Chi tiết

13.700.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 485 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-6699W3

Tủ Đông Sanaky inverter 485 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, 2 cánh mở VH-6699W3

13.700.000đ

Chi tiết

15.000.000đ

Tủ Đông Sanaky 761 lít, 1 ngăn đông, 2 cánh mở VH-8699HY

Tủ Đông Sanaky 761 lít, 1 ngăn đông, 2 cánh mở VH-8699HY

15.000.000đ

Chi tiết

16.050.000

Tủ Đông Sanaky inverter 761 lít, 1 ngăn đông, 2 cánh mở VH-8699HY3

Tủ Đông Sanaky inverter 761 lít, 1 ngăn đông, 2 cánh mở VH-8699HY3

16.050.000

Chi tiết

20.600.000đ

Tủ Đông Sanaky 900 lít, 1 ngăn đông, 3 cánh mở VH-1199HY

Tủ Đông Sanaky 900 lít, 1 ngăn đông, 3 cánh mở VH-1199HY

20.600.000đ

Chi tiết

22.100.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 900 lít, 1 ngăn đông, 3 cánh mở VH-1199HY3

Tủ Đông Sanaky inverter 900 lít, 1 ngăn đông, 3 cánh mở VH-1199HY3

22.100.000đ

Chi tiết

28.500.000đ

Tủ Đông Sanaky inverter 1143,5 lít, 1 ngăn đông, 3 cánh mở VH-1399HY3

Tủ Đông Sanaky inverter 1143,5 lít, 1 ngăn đông, 3 cánh mở VH-1399HY3

28.500.000đ

Chi tiết

32.950.000đ

Tủ đông Sanaky 1500 lít, 1 ngăn đông 3 cánh mở VH-1799HY

Tủ đông Sanaky 1500 lít, 1 ngăn đông 3 cánh mở VH-1799HY

32.950.000đ

Chi tiết

35.700.000đ

Tủ đông Sanaky inverter 1500 lít, 1 ngăn đông, 3 cánh mở VH-1799HY3

Tủ đông Sanaky inverter 1500 lít, 1 ngăn đông, 3 cánh mở VH-1799HY3

35.700.000đ

Chi tiết

43.950.000đ

Tủ đông Sanaky 2000 lít, 1 ngăn đông, 4 cánh mở VH-2399HY

Tủ đông Sanaky 2000 lít, 1 ngăn đông, 4 cánh mở VH-2399HY

43.950.000đ

Chi tiết

46.800.000đ

Tủ đông Sanaky inverter 2000 lít, 1 ngăn đông, 4 cánh mở VH-2399HY3

Tủ đông Sanaky inverter 2000 lít, 1 ngăn đông, 4 cánh mở VH-2399HY3

46.800.000đ

Chi tiết

4.500.000 đồng

Tủ Đông SANAKY 100 Lít VH-150HY2

Tủ Đông SANAKY 100 Lít VH-150HY2

4.500.000 đồng

Chi tiết

4.900.000 đồng

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

4.900.000 đồng

Chi tiết

6.350.000 đồng

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1

6.350.000 đồng

Chi tiết

5.400.000 đồng

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 220 lít 1 ngăn đông

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 220 lít 1 ngăn đông

5.400.000 đồng

Chi tiết

5.400.000 đồng

Tủ đông Sanaky dàn đồng VH-2899A1 235 lít

Tủ đông Sanaky dàn đồng VH-2899A1 235 lít

5.400.000 đồng

Chi tiết

5.900.000 đồng

Tủ đông Sanaky VH-2599W1 250 lít

Tủ đông Sanaky VH-2599W1 250 lít

5.900.000 đồng

Chi tiết

6.900.000 đồng

Tủ đông Inverter Sanaky VH-2899A3 280 lít

Tủ đông Inverter Sanaky VH-2899A3 280 lít

6.900.000 đồng

Chi tiết

6.800.000 đồng

Tủ đông Inverter Sanaky VH-3699A3 360 lít

Tủ đông Inverter Sanaky VH-3699A3 360 lít

6.800.000 đồng

Chi tiết

6.700.000 đồng

Tủ đông Inverter Sanaky VH-2899A3 280 lít

Tủ đông Inverter Sanaky VH-2899A3 280 lít

6.700.000 đồng

Chi tiết

6.950.000 đồng

Tủ đông Inverter Sanaky VH-2899W3 280 lít

Tủ đông Inverter Sanaky VH-2899W3 280 lít

6.950.000 đồng

Chi tiết

7.400.000 đồng

Tủ đông Inverter Sanaky VH-3699W3 360 lít

Tủ đông Inverter Sanaky VH-3699W3 360 lít

7.400.000 đồng

Chi tiết

5.600.000 đồng

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 220 lít

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 220 lít

5.600.000 đồng

Chi tiết
  • 1 2