Sản phẩm - Máy nước nóng Panasonic

2.850.000đ

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic 15 lít DH-15HBMVW

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic 15 lít DH-15HBMVW

2.850.000đ

Chi tiết

2.970.000Đ

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic 20 lít DH-20HBMVW

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic 20 lít DH-20HBMVW

2.970.000Đ

Chi tiết

3.350.000đ

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic 30 lít DH-30HBMVW

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic 30 lít DH-30HBMVW

3.350.000đ

Chi tiết

2.100.000đ

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 3500W DH-3RL2VH (không bơm)

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 3500W DH-3RL2VH (không bơm)

2.100.000đ

Chi tiết

3.490.000đ

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 3500W DH-3RP2VK (có bơm)

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 3500W DH-3RP2VK (có bơm)

3.490.000đ

Chi tiết

2.380.000đ

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4RL1VW 4.5KW (không bơm)

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4RL1VW 4.5KW (không bơm)

2.380.000đ

Chi tiết

3.650.000đ

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4RP1VW (có bơm)

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4RP1VW (có bơm)

3.650.000đ

Chi tiết

2.580.000đ

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4MS1VW 4.5KW (không bơm)

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4MS1VW 4.5KW (không bơm)

2.580.000đ

Chi tiết

3.850.000đ

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4MP1VW (có bơm)

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4MP1VW (có bơm)

3.850.000đ

Chi tiết

4.100.000đ

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4NP1VW (có bơm)

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4NP1VW (có bơm)

4.100.000đ

Chi tiết

4.350.000đ

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4UP1VW (có bơm)

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4UP1VW (có bơm)

4.350.000đ

Chi tiết

4.550.000đ

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4UP1VS (có bơm)

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4UP1VS (có bơm)

4.550.000đ

Chi tiết

5.550.000đ

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4UDP1VZ (có bơm)

Máy nước nóng trực tiếp Panasonic 4500W DH-4UDP1VZ (có bơm)

5.550.000đ

Chi tiết

2.850.000đ

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4US1VW (không bơm)

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4US1VW (không bơm)

2.850.000đ

Chi tiết

2.980.000đ

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4US1VS (không bơm)

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4US1VS (không bơm)

2.980.000đ

Chi tiết

3.950.000đ

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4UD1VZ (không bơm)

Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic DH-4UD1VZ (không bơm)

3.950.000đ

Chi tiết