Sản phẩm - Điều hòa Funiki

4.550.000đ

Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU

Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU

4.550.000đ

Chi tiết

5.700.000đ

Điều hòa Funiki 12000 BTU HSC12TMU

Điều hòa Funiki 12000 BTU HSC12TMU

5.700.000đ

Chi tiết

8.950.000đ

Điều hòa Funiki 18000 BTU HSC18TMU

Điều hòa Funiki 18000 BTU HSC18TMU

8.950.000đ

Chi tiết

12.350.000đ

Điều hòa Funiki 24000 BTU HSC24TMU

Điều hòa Funiki 24000 BTU HSC24TMU

12.350.000đ

Chi tiết

5.450.000đ

Điều hòa Funiki inverter 9000 BTU 1 chiều HIC09TMU

Điều hòa Funiki inverter 9000 BTU 1 chiều HIC09TMU

5.450.000đ

Chi tiết

6.400.000đ

Điều hòa Funiki inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU

Điều hòa Funiki inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU

6.400.000đ

Chi tiết

10.500.000đ

Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU

Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU

10.500.000đ

Chi tiết

13.950.000đ

Điều hòa Funiki inverter 24000 BTU 1 chiều HIC24TMU

Điều hòa Funiki inverter 24000 BTU 1 chiều HIC24TMU

13.950.000đ

Chi tiết

15.950.000đ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18.000BTU CC18MMC1

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18.000BTU CC18MMC1

15.950.000đ

Chi tiết

19.800.000đ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1

19.800.000đ

Chi tiết

28.900.000đ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1

28.900.000đ

Chi tiết

30.800.000đ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50.000BTU CC50MMC1

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50.000BTU CC50MMC1

30.800.000đ

Chi tiết

18.800.000đ

Điều hòa tủ đứng Funiki FC 27MMC1

Điều hòa tủ đứng Funiki FC 27MMC1

18.800.000đ

Chi tiết

24.300.000đ

Điều hòa tủ đứng Funiki FC 36MMC1

Điều hòa tủ đứng Funiki FC 36MMC1

24.300.000đ

Chi tiết

29.300.000đ

Điều hòa tủ đứng Funiki FC 50MMC1

Điều hòa tủ đứng Funiki FC 50MMC1

29.300.000đ

Chi tiết

58.900.000đ

Điều hòa tủ đứng Funiki FC 100MCC

Điều hòa tủ đứng Funiki FC 100MCC

58.900.000đ

Chi tiết

20.700.000đ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Funiki FH 27MMC1

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Funiki FH 27MMC1

20.700.000đ

Chi tiết

28.100.000đ

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH 36MMC1

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH 36MMC1

28.100.000đ

Chi tiết

32.300.000đ

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH 50MMC1

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH 50MMC1

32.300.000đ

Chi tiết

63.300.000đ

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH 100MCC

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH 100MCC

63.300.000đ

Chi tiết

4.650.000 đồng

Điều hòa Funiki 1hp

Điều hòa Funiki 1hp

4.650.000 đồng

Chi tiết

5.800.000 đồng

Điều hòa Funiki 1.5hp

Điều hòa Funiki 1.5hp

5.800.000 đồng

Chi tiết

8.990.000 đồng

Điều hòa Funiki 2hp

Điều hòa Funiki 2hp

8.990.000 đồng

Chi tiết

12.600.000 đồng

Điều hòa Funiki 2.5hp

Điều hòa Funiki 2.5hp

12.600.000 đồng

Chi tiết