Sản phẩm - Điều hòa Mitsubishi Heavy

6.700.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9.000Btu 1 chiều SRK09CTR-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9.000Btu 1 chiều SRK09CTR-S5

6.700.000đ

Chi tiết

8.950.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12.000Btu 1 chiều SRK12CT-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12.000Btu 1 chiều SRK12CT-S5

8.950.000đ

Chi tiết

13.900.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000Btu 1 chiều SRK18CS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000Btu 1 chiều SRK18CS-S5

13.900.000đ

Chi tiết

18.500.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24.000Btu 1 chiều SRK24CS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24.000Btu 1 chiều SRK24CS-S5

18.500.000đ

Chi tiết

8.100.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000Btu 1 chiều inverter SRK10YXP-W5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000Btu 1 chiều inverter SRK10YXP-W5

8.100.000đ

Chi tiết

10.100.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000Btu 1 chiều inverter SRK13YXP-W5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000Btu 1 chiều inverter SRK13YXP-W5

10.100.000đ

Chi tiết

16.900.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000Btu 1 chiều inverter SRK18YXP-W5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000Btu 1 chiều inverter SRK18YXP-W5

16.900.000đ

Chi tiết

22.250.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 24.000Btu 1 chiều SRK24YW-W5

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 24.000Btu 1 chiều SRK24YW-W5

22.250.000đ

Chi tiết

8.150.000đ

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 9000 BTU 1 chiều SRK10YYP-W5

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 9000 BTU 1 chiều SRK10YYP-W5

8.150.000đ

Chi tiết

10.200.000đ

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 12000 BTU 1 chiều SRK13YYP-W5

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 12000 BTU 1 chiều SRK13YYP-W5

10.200.000đ

Chi tiết

16.900.000đ

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 18000 BTU 1 chiều SRK18YYP-W5

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 18000 BTU 1 chiều SRK18YYP-W5

16.900.000đ

Chi tiết

22.250.000đ

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 24000 BTU 1 chiều SRK24YW-W5

Điều hòa Mitsubishi heavy inverter 24000 BTU 1 chiều SRK24YW-W5

22.250.000đ

Chi tiết

12.200.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 9000Btu 1 chiều SRK10YXS-W5

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 9000Btu 1 chiều SRK10YXS-W5

12.200.000đ

Chi tiết

14.600.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 12000Btu 1 chiều SRK13YXS-W5

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 12000Btu 1 chiều SRK13YXS-W5

14.600.000đ

Chi tiết

21.800.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 18000Btu 1 chiều SRK18YXS-W5

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 18000Btu 1 chiều SRK18YXS-W5

21.800.000đ

Chi tiết

23.900.000đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 24000Btu 1 chiều SRK24YXS-W5

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 24000Btu 1 chiều SRK24YXS-W5

23.900.000đ

Chi tiết

20.500.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000Btu 1 chiều FDT50CNV-S5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000Btu 1 chiều FDT50CNV-S5

20.500.000đ

Chi tiết

25.300.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000Btu 1 chiều FDT71CNV-S5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000Btu 1 chiều FDT71CNV-S5

25.300.000đ

Chi tiết

32.800.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000Btu 1 chiều 3 Pha FDT100CSV-S5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000Btu 1 chiều 3 Pha FDT100CSV-S5

32.800.000đ

Chi tiết

35.800.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 45000Btu 1 chiều FDT125CSV-S5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 45000Btu 1 chiều FDT125CSV-S5

35.800.000đ

Chi tiết

39.700.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 50000Btu 1 chiều FDT140CSV-S5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 50000Btu 1 chiều FDT140CSV-S5

39.700.000đ

Chi tiết

26.400.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000Btu inverter 1 chiều FDT50YA-W5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000Btu inverter 1 chiều FDT50YA-W5

26.400.000đ

Chi tiết

30.200.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 21000Btu inverter 1 chiều FDT60YA-W5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 21000Btu inverter 1 chiều FDT60YA-W5

30.200.000đ

Chi tiết

31.700.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000Btu inverter 1 chiều FDT71YA-W5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000Btu inverter 1 chiều FDT71YA-W5

31.700.000đ

Chi tiết

39.500.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000Btu inverter 1 chiều FDT100YA-W5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000Btu inverter 1 chiều FDT100YA-W5

39.500.000đ

Chi tiết

42.300.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 45000Btu inverter 1 chiều FDT125YA-W5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 45000Btu inverter 1 chiều FDT125YA-W5

42.300.000đ

Chi tiết

46.700.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 50000Btu inverter 1 chiều FDT140YA-W5

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 50000Btu inverter 1 chiều FDT140YA-W5

46.700.000đ

Chi tiết

27.950.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000Btu 2 chiều FDTC50VH/SRC50ZSX-S

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000Btu 2 chiều FDTC50VH/SRC50ZSX-S

27.950.000đ

Chi tiết

30.500.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000Btu 2 chiều FDT71VH/FDC71VNP

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000Btu 2 chiều FDT71VH/FDC71VNP

30.500.000đ

Chi tiết

38.100.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 30.000Btu inverter 2 chiều FDT100VH/FDC90VNP1

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 30.000Btu inverter 2 chiều FDT100VH/FDC90VNP1

38.100.000đ

Chi tiết

41.900.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34.000Btu inverter 2 chiều FDT100VH/FDC100VNP

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34.000Btu inverter 2 chiều FDT100VH/FDC100VNP

41.900.000đ

Chi tiết

52.300.000đ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 45000Btu Inverter 2 chiều FDT125VH/FDC125VNA

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 45000Btu Inverter 2 chiều FDT125VH/FDC125VNA

52.300.000đ

Chi tiết